1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Toà án / MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO

Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)


Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày   tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

                                                  ……, ngày….. tháng …… năm……

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ..........................................................................

Người kháng cáo: (2) .....................................................................................................................

Địa chỉ: (3) .....................................................................................................................................

Số điện thoại:………………………………/Fax:........................................................................

Địa chỉ thư điện tử (Email).........................................................................(nếu có)

Là:(4)..............................................................................................................................................

Kháng cáo: (5)................................................................................................................................

Lý do của việc kháng cáo:(6)..........................................................................................................

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7).................................................

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)........................................

1. .....................................................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................................................

Người kháng cáo(9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

 

 

 

Họ và tên