1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Thủ tục khởi kiện Bồi thường thiệt hại do cháy kho hàng

Thủ tục khởi kiện Bồi thường thiệt hại do cháy kho hàng

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho hàng của một công ty đám cháy bùng phát nhanh chóng, toàn bộ khu vực bị mất điện, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Vậy trong trường hợp này nếu đám cháy lan ra các kho hàng bên cạnh, chủ kho hàng bên cạnh có được bồi thường thiệt hại không? Trình tự thủ tục khởi kiện bồi thường thiệt hại như thế nào?


Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Trường hợp thứ nhất nếu chủ doanh nghiệp bị cháy kho hàng có mua bảo hiểm cháy nổ thì sẽ căn cứ vào việc mua bảo hiểm cháy nổ để bồi thường sau đó sẽ xem xét bồi thường cho các chủ kho hàng bên cạnh.

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại  Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP có quy định về đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

– Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm.

– Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

– Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

 Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cháy, nổ khi xảy ra cháy, nổ

2.1. Quy trình giám định tổn thất 

– Khi có thông báo từ phía khách hàng về vụ việc, sự cố cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ cử giám định viên đến hiện trường để thực hiện giám định về thiệt hại tài sản cũng như xác định về nguyên nhân và mức độ tổn thất.

– Chi phí giám định mức độ tổn thất sẽ hoàn toàn do công ty bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chi trả

– Trong trường hợp 2 bên không thống nhất được mức độ và nguyên nhân gây tổn thất thì sẽ trưng cầu giám định độc lập. Và nếu hai bên lại không thỏa thuận được với việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên sẽ được yêu cầu tòa án chỉ định giám định viên độc lập

 Kết luận của giám định viên độc lập sẽ có giá trị bắt buộc đối với các bên

 Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán bồi thường

– Kể từ 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định thì doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ tiến hành bồi thường cho bên mua bảo hiểm

– Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện cháy nổ trừ những trường hợp chậm trễ do những nguyên nhân khách quan và bất khả kháng thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiến hành bồi thường

– Đối với trường hợp từ chối bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ cần phải thông báo cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản biết được lý do trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường

2.3. Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 23/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2  Nghị định 97/2021/NĐ-CP có quy định về bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu như văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Trường hợp thứ hai: Nếu không mua bảo hiểm cháy nổ, chủ doanh nghiệp kho hàng phải bồi thường căn cứ các quy định sau.

Dịch vụ Luật sư bảo vệ vụ kiện bồi thường thiệt hại

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Căn cứ theo các quy định trên, các bên có thể tự thoả thuận mức bồi thường dựa trên các thiệt hại thực tế, các căn cứ chứng minh cho số tiền thiệt hại và phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần. Nếu có tranh chấp về số tiền bồi thường các bên có thể khởi kiện tại Toà án nhân dân quận nơi doanh nghiệp cháy có trụ sở. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm kể từ ngày người có quyền biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.

Phí tư vấn theo quy định văn phòng/ theo giờ  Liên hệ đặt lịch tư vấn: 090 220 1233

Phí dịch vụ Luật sư bảo vệ tranh chấp Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo thoả thuận