1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thông tư 02.2023 về sửa đổi Thông tư 01.2021 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02.2023 về sửa đổi Thông tư 01.2021 về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trương Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về đăng ký kinh doanh như sau:


Thứ nhất, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung một số định nghĩa đăng ký kinh doanh:

- Đăng ký hộ kinh doanh là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.

- Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một cấu phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ KHĐT chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh.

- Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.

- Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Thứ hai, sửa đổi bổ sung uy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung Điều 5a vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được thực hiện như sau:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin;

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Thông tin đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thứ ba, bổ sung quy định về mã số kinh doanh

Theo Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, mã số hộ kinh doanh được xác định đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Theo đó Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

Thứ tư, hướng dẫn ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT Bổ sung Điều 5c vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

 

Thứ năm, bổ sung quy định về Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5d vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó:

Trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở, hộ kinh doanh thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ thông báo khác của địa điểm kinh doanh theo pháp luật về thuế tại cơ quan thuế.

Thứ sáu, bổ sung quy định về Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5đ vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó Việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Hệ thống đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;

- Hệ thống gặp sự cố kỹ thuật;

- Các trường hợp bất khả kháng khác.

Thứ bảy, bổ sung quy định về Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5e vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ tám, bổ sung quy định về Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5g vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’

Thứ chín, Xác định 03 phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung Điều 5k vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, theo đó người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện;

- Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

- Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ mười, Cập nhật nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư này thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Đức An tổng hợp