1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có nhiều lý do khác nhau mà việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật như cấp sai đối tượng, sai thẩm quyền, không đúng mục đích sử dụng đất,.... và cần phải thu hồi. Khi đó, để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai đối tượng đó, cần thực hiện việc yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện hành chính. Tuy nhiên việc yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục khó do ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người đứng tên trên giấy chứng nhận và cần xác minh nhiều bước của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với Luật sư kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp


Các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

 

 

Hậu quả của việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận;

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Quy trình tiếp nhận vụ việc Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Đức An

Bước 1: Tiếp nhận vụ việc

- Khách hàng làm việc trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Khi đến văn phòng, khách hàng mang theo hồ sơ vụ việc

Bước 1: Xác minh, đánh giá thông tin hồ sơ khách hàng cung cấp

- Sau khi tiếp cận hồ sơ khách hàng cung cấp, Luật sư tiến hành xác minh và đánh giá sơ bộ hồ sơ.

- Xác minh hướng giải quyết vụ việc

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý

Trường hợp xác định có căn cứ giải quyết vụ việc, khách hàng và Công ty Luật TNHH Đức An ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bước 3: Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, Công ty Luật TNHH Đức An cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ việc Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Thẩm quyền của Toà án khi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 32. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

2. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

3. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại Việt Nam thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

6. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

7. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

8. Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

 

Dịch vụ Luật sư Khởi kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn quy định pháp luật về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tư vấn quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có yếu tố nước ngoài;

- Tư vấn Thu thập chứng thực các tài liệu đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài;

- Tư vấn thủ tục xác định cư trú của người Việt Nam định cư tại nước ngoài;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tham gia tố tụng với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

- Bản án có hiệu lực pháp luật

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có rất nhiều kinh nghiệm Luật sư bảo vệ vụ kiện về đất đai

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý, đại diện theo ủy quyền theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220. 1233 -  024.665.44.233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!