1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Luật sư tư vấn soạn thảo Di chúc tại Hà Nội

Luật sư tư vấn soạn thảo Di chúc tại Hà Nội

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản nhằm để lại tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Một bản di chúc chỉ có hiệu lực khi đáp ứng những điều kiện nhất định về nội dung, hình thức, quy định về người lập di chúc, người làm chứng di chúc, di chúc miệng... Luật sư tư vấn soạn thảo di chúc thuộc Công ty Luật TNHH Đức An sẽ tư vấn, soạn thảo di chúc phù hợp quy định pháp luật.


1. Vai trò của Luật sư trong việc lập Di chúc

Trong đời sống pháp lý thường ngày thì việc lập di chúc là việc cần làm để thể hiện ý chí của người tuy nhiên đã có nhiều trường hợp di chúc được lập mà không có giá trị pháp lý. Điều này ảnh hưởng tới quyền lợi của những người được hưởng di sản theo di chúc mà người để lại di chúc cũng không được thực hiện được ý nguyện của mình. Vì vậy vai trò của luật sư trong việc tư vấn, soạn thảo đảm bảo hiệu lực pháp lý của di chúc.

Di chúc cần đảm bảo những nội dung gì?

2.     Hình thức của di chúc

-         Di chúc bằng miệng: Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

-         Di chúc bằng văn bản: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

3.     Điều kiện để di chúc hợp pháp

-         Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

-         Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

-         Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

-         Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

-         Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

-         Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại Bộ luật Dân sự.

4.     Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc của Công ty Luật TNHH Đức An

-         Tư vấn về các vấn đề pháp lý: hình thức, nội dung, cách thức lập di chúc; việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc; trình tự, thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

-         Soạn thảo di chúc theo ý chí của người để lại di sản tuân thủ quy định pháp luật;

-         Tư vấn di chúc  của vợ, chồng;

     5. Trường hợp di chúc vô hiệu

Các trường hợp di chúc vô hiệu

5.1. Di chúc vô hiệu khi việc lập di chúc trái luật

- Di chúc vô hiệu khi ggười lập di chúc không có năng lực chủ thể lập di chúc

+ Người lập di chúc phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Một chủ thể được coi là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ khi đạt độ tuổi nhất định (Từ 18 tuổi trở lên) không bị các bệnh làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Như vậy nếu chủ thể lập di chúc mà không có năng lực hành vi dân sự thì di chúc sẽ vô hiệu.

+ Người lập di chúc mà dưới 15 tuổi lập di chúc; người lập di chúc là người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi lập di chúc nhưng không được sự đồng ý của bố, me, người giám hộ sẽ dẫn đến di chúc vô hiệu.

Ngoài ra di chúc vô hiệu nếu khi lập di chúc người lập di chúc không minh mẫn, sáng suốt, bị lừa dối, đe dọa.

- Di chúc vô hiệu khi nội dung, mục đích của di chúc vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội

Nội dung di chúc không được trái với điều cấm của pháp luật (ví dụ: chỉ định tổ chức phản động hưởng di sản thừa kế hoặc di sản để lại cho những người thừa kế quyền sử dụng vào mục đích trái pháp luật

- Di chúc vô hiệu khi không tuân thủ điều kiện về hình thức mà pháp luật quy định

Pháp luật dân sự có quy định về hình thức bắt buộc đối với từng chủ thể lập di chúc nhất định. Nếu không tuân thủ điều kiện có hiệu lực về hình thức thì di chúc sẽ vô hiệu như sau:

+ Di chúc của người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được lập thành văn bản

+ Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ không có người làm chứng hoặc không lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực

+ Di chúc định đoạt di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không được công chứng, chứng thực

5. 2. Di chúc vô hiệu do việc áp dụng di chúc không còn phù hợp với thực tế, cụ thể 

- Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

-  Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Di chúc không hợp pháp thì vô hiệu từ thời điểm di chúc được xác lập. Di chúc vô hiệu không làm phát sinh hiệu lực pháp luật của di chúc. Việc tuyên bố di chúc được lập không hợp pháp và vô hiệu thuộc thẩm quyền của Tòa án, trừ những trường hợp di chúc đương nhiên vô hiệu.

Liên hệ dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc

Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 51A Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà

Nội

Điện thoại:: 090.2201233.

Website:    luatducan.vn                                

Email: luatsubichhao@gmail.com

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo