1
Bạn cần hỗ trợ?

Thủ tục nhập khẩu Hà Nội 2024

Theo Luật Cư trú 2020 mới, công dân nhập khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung ương cũng giống như nhập khẩu vào các tỉnh khác, không có sự phân biệt và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trước đây, khi áp dụng theo Luật Cư trú năm 2013, một trong những điều kiện để công dân nhập hộ khẩu về thành phố trực thuộc Trung ương là có thời gian tạm trú nhất định tại thành phố đó. Riêng nội thành Hà Nội, đa số trường hợp nhập hộ khẩu cần đáp ứng điều kiện tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên. Vậy, quy định mới nhất để được nhập khẩu Hà Nội là thế nào?


Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021 đã bãi bỏ các điều kiện này. Cụ thể, điều kiện đăng ký thường trú quy định tại Điều 20 Luật Cư trú 2020 không còn nhắc đến yêu cầu về thời gian tạm trú khi nhập khẩu. Đồng thời, Luật bãi bỏ các điều khoản quy định điều kiện nhập hộ khẩu riêng của Thủ đô Hà Nội tại Luật Thủ đô.

 1. Điều kiện để được đăng ký thường trú tại Hà Nội

Căn cứ Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định công dân thuộc các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại Hà Nội: 

     Thứ nhất, Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

     Thứ hai, Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
 • Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
 • Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 • Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

Thứ ba, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

-  Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Thứ tư, Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-  Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

- Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

-  Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

- Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

 Thứ năm, Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

Thứ sáu, Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;

- Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;

- Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

 1. Trình tự, thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội
  1. Hồ sơ đăng ký thường trú

     Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, trong trường hợp Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. khi thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội, người dân cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây: 

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

 Ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể, người yêu cầu đăng ký thường trú còn phải cung cấp các loại giấy tờ khác để chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú như: 

 • Đối với trường hợp nhập hộ khẩu về nhà người thân, giấy tờ gồm có:
 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).
 • Đối với trường hợp nhập hộ khẩu về chỗ ở được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ:
 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

-  Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

2.2 Trình tự thực hiện thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, cần tiến hành các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

     Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

     Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

 • Thẩm định hồ sơ;
 • Cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú;
 • Thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú;
 • Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

     Theo quy định tại Luật cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, khi thực hiện các thủ tục chuyển khẩu, tách khẩu người dân không được cấp sổ hộ khẩu bản giấy như trước đây, thủ tục đăng ký cư trú được hoàn tất khi thông tin được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

2. Dịch vụ của Công ty luật Đức An

- Tư vấn thủ tục hồ sơ nhập khẩu Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tuyến

- Đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ cấp hộ khẩu Hà Nội

- Bổ sung Hồ sơ ( nếu có)

- Nhận kết quả bàn giao cho khách hàng

Cần liên hệ tư vấn chi tiết, quý khách liên hệ

Thông tin liên hệ:

 • Công ty luật TNHH Đức An

 • Số 64b, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 • ĐT 090 220 1233 - 024.66544233

 • Web: www.luatducan.vn

 • Youtube: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

 • Email: luatsubichhao@gmail.com