1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thủ tục cấp sổ đỏ mới Hà Nội

Thủ tục cấp sổ đỏ mới Hà Nội

Hiện nay, nhu cầu được cấp sổ đỏ mới của người dân ngày càng tăng cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sổ đỏ cũ đã có nhiều thông tin như chuyển nhượng, thế chấp, xóa thế chấp và không còn chỗ để ghi thêm các nội dung khác; hay việc sổ đỏ quá cũ, rách; phổ biến nhất là việc nhập chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chỉ thực hiện đính chính tên chủ sở hữu mới ở mặt cuối sổ đỏ mà không thực hiện cấp mới. Do đó, nhiều người có nhu cầu được cấp một quyển sổ đỏ mới. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới.


1. Chi phí khi thực hiện cấp sổ đỏ mới Hà Nội

Lệ phí trước bạ/ Lệ phí cấp sổ đỏ/ Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, tiền sử dụng đất (tùy từng trường hợp) là những khoản tiền phải nộp khi làm sổ đỏ cho đất có giấy tờ.

1.1 Lệ phí trước bạ

Cụ thể, theo Điều 6, Điều 7, điều 8  Nghị Định số 10/2022/NĐ- CP quy định về lệ phí trước bạ.

Điều 8. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.

Điều 6. Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Điều 7. Giá tính lệ phí trước bạ

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ

=

Giá đất tại Bảng giá đất

x Thời hạn thuê đất

70 năm

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

1.2. Lệ phí thẩm định hồ sơ

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư106/2021/TT-BTC  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 1 như sau:

“i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Như vậy, tùy thuộc vào quy mô, diện tích thửa đất, tính chất phức tạp của loại hồ sơ và điều kiện cụ thể của địa phương mà mỗi hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ sẽ có mức giá thẩm định khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND thành phố Hà Nội Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

b. Mức thu phí:

TT

Nội dung thu

Mức thu phí

1

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất

1.000 Đồng/m2; tối đa 7.500.000 Đồng/hồ sơ

2

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 Đồng/hồ sơ

Giá trị chuyển nhượng được căn cứ trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên, trong trường hợp giá trị hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn khung giá đất do UBND thành phố ban hành hàng năm thì giá trị chuyển nhượng phải được lấy theo khung giá đất do UBND thành phố ban hành.

1.3. Lệ phí cấp sổ đỏ mới

Đối với thành phố Hà Nội đang áp dụng Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố

b. Mức thu lệ phí:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu lệ phí

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các phường thuộc quận, thị xã

Khu vực khác

1

Cấp giấy chứng nhận mới

 

 

 

 

 

- Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/ giấy

25.000

10.000

100.000

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/ giấy

100.000

50.000

500.000

2

Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

- Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/ lần

20.000

10.000

50.000

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/ lần

50.000

25.000

50.000

3

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/ lần

28.000

14.000

30.000

4

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/ văn bản

15.000

7.000

30.000

 

2. Thủ tục xin cấp sổ đỏ mới

  • Hồ sơ:

Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, khi làm thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Bước 1: Nộp hồ sơ:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 15 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

-Trường hợp hồ sơ đầy đủ: ghi nhận đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Trường hợp giấy tờ hợp lệ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
  • Lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Thời gian thực hiện 15 ngày, có thể kéo dài hơn trong trường hợp cấp sổ mới.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp cấp mới sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp

3. Dịch vụ đăng ký biến động đất đai của Công ty Luật TNHH Đức An:

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký biến động đất đai

+ Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

+ Soạn bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

+ Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết tranh chấp, thủ tục hành chính  về đất đai

- Công ty Luật TNHH Đức An thực hiện tư vấn tại văn phòng và qua điện thoại

- Phí tư vấn theo giờ

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!