1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Thi hành án / Tôi muốn hỏi trường hợp không rõ địa chỉ của người phải thi hành án thì thủ tục thông báo thế nào?

Tôi muốn hỏi trường hợp không rõ địa chỉ của người phải thi hành án thì thủ tục thông báo thế nào?

Trong công tác thi hành án dân sự thì thông báo về thi hành án là một thủ tục rất quan trọng theo quy định của pháp luật. Thông báo về thi hành án là hình thức chuyển tải thông tin thông qua việc chuyển các văn bản, giấy tờ hoặc tài liệu khác chứa đựng nội dung thông tin đến đối tượng được nhận thông báo, do người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.


Luật sư tư vấn:

Thủ tục thông báo niêm yết công khai khi thi hành án dân sự.

Trong công tác thi hành án dân sự thì thông báo về thi hành án là một thủ tục rất quan trọng theo quy định của pháp luật. Thông báo về thi hành án là hình thức chuyển tải thông tin thông qua việc chuyển các văn bản, giấy tờ hoặc tài liệu khác chứa đựng nội dung thông tin đến đối tượng được nhận thông báo, do người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Thủ tục niêm yết công khai đến người phải thi hành án

Niêm yết công khai chỉ được thực hiện khi không rõ địa chỉ của người được thông báo hoặc không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp.

Được quy định cụ thể tại điều 42 Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

Điều 42. Niêm yết công khai

1. Việc niêm yết công khai văn bản thông báo chỉ được thực hiện khi không rõ địa chỉ của người được thông báo hoặc không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp hoặc ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo hoặc cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc niêm yết.

2. Việc niêm yết được thực hiện theo thủ tục sau đây:

a) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo;

b) Lập biên bản về việc niêm yết công khai, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết; số, ngày, tháng, năm, tên của văn bản thông báo; có chữ ký của người chứng kiến.

3. Thời gian niêm yết công khai văn bản thông báo là 10 ngày, kể từ ngày niêm yết. Ngày niêm yết là ngày được thông báo hợp lệ.

Như vậy, thủ tục thông báo niêm yết công khai khi thi hành bao gồm:

  • Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo.
  • Lập biên bản về việc niêm yết công khai có chữ ký của người chứng kiến.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo