1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Điều kiện để doanh nghiệp đầu tư bất động sản

Điều kiện để doanh nghiệp đầu tư bất động sản

22/12/2020 05:00 GMT+7 Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên).


Luật sư tư vấn:

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 có quy định về sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh bất động sản như sau:

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật đầu tư 2020 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh:

"1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".

Căn cứ theo quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, bỏ đi điều kiện "có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng". Có thể thấy theo luật mới thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) mà không cần đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.