1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2019

Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2019

LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, nhiều Nghị định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở.


Nghị Định 44/2019/NĐ-CP

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, Nghị định này điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Đối tượng áp dụng về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (ngày 22/10/2009), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP (ngày 21/10/2003) và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (ngày 23/01/1998) của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg (ngày 04/8/2000), Quyết định số 613/QĐ-TTg (ngày 06/5/2010) của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP (ngày 20/6/1975) của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT (ngày 13/10/1981) của Hội đồng Bộ trưởng;

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (ngày 27 /10/2008), Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg (ngày 06/5/2010) của Thủ tướng Chính phủ;

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg (ngày 20/8/2010) của Thủ tướng Chính phủ;

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (ngày 09/11/2011) của Thủ tướng Chính phủ;

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Mức điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Nghị Định mới số 38/2019/NĐ - CP

Nghị định này quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Đối tượng áp dụng gồm:

Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (ngày 17/11/2000) của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (ngày 29/11/2018) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (ngày 21/4/2010) của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo đó, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo